Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Obecnie Unia Europejska dąży do promowania wśród społeczeństwa innowacyjnych technologii zmniejszających szkodliwe oddziaływanie sektora energetycznego na całe środowisko naturalne. Jednym z aktualnie kluczowych elementów polityki Unii Europejskiej jest poprawienie efektywności energetycznej, co miałoby znaczny wpływ na zmniejszenie zużycia energii przez użytkowników sprzętu i instalacji elektrycznych, gazowych oraz ciepła.

Regulacje dot. wykorzystywania energii

Jedną z najważniejszych regulacji w tym zakresie jest dyrektywa 2006/32/WE z 5 kwietnia 2006 w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii. W Polsce wymogi tej dyrektywy zostały wprowadzone wraz z wejściem w życie ustawy o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 r. Narzędziem wykorzystywanym do kontrolowania oraz stymulowania popytu na energooszczędność wśród odbiorców końcowych, są świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białe certyfikaty. Jest to przy tym świetny sposób na obniżenie kosztów inwestycji w energooszczędne technologie, ponieważ biały certyfikat jest formą dofinansowania dla tego typu przedsięwzięć.

Czym jest Biały Certyfikat?

Biały Certyfikat to unijne Świadectwo Efektywności Energetycznej. Wydaje się go za uzyskany efekt energetyczny (oszczędność energii) w wyniku przeprowadzenia przedsięwzięcia modernizacyjnego. Świadectwo Efektywności Energetycznej to forma dofinansowania, która możliwa jest do uzyskania w ramach realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć proefektywnościowych, takich jak np. izolacja instalacji przemysłowych, przebudowa lub remont budynku, modernizacja lub wymiana urządzeń oraz instalacji na nowe i bardziej ekonomiczne, odzysk energii z procesów, ograniczanie strat związanych z poborem, przesyłem oraz dystrybucją energii elektrycznej, a także modernizacja lub wymiana oświetlenia. Im większe są planowane oszczędności energii, tym większe są dofinansowania. 

biały certyfikat

Kto może się starać o uzyskanie Białego Certyfikatu i co on daje?

Ubieganie się o Biały Certyfikat rozpoczyna się jeszcze przed wdrożeniem inwestycji, a jego otrzymanie daje szansę na uzyskanie dodatkowego dofinansowania. Świadectwo Efektywności Energetycznej może otrzymać każdy, kto planuje zrealizować inwestycję mającą na celu zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 10 toe (ton oleju ekwiwalentnego) w ciągu roku. Tona oleju ekwiwalentnego (toe) to energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10000 kcal/kg. Jednostka ta używana jest w energetyce w celu opisania dużych wartości energii.

Białym Certyfikatem powinni zainteresować się głównie przedsiębiorcy, którzy chcieliby otrzymać dodatkowe środki finansowe na zwiększenie efektywności energetycznej. Warto jednak pamiętać, że istnieją także przypadki, w których otrzymanie takiego certyfikatu nie jest możliwe. O ten dokument nie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które otrzymały już premię termomodernizacyjną, a także te, w których przypadku wydanie takiego dokumentu sprawiłoby, że przekroczona zostanie dopuszczalna wysokość pomocy publicznej przewidziana dla danego przedsiębiorstwa. 

Jak uzyskać Biały Certyfikat?

Biały Certyfikat wydawany jest na podstawie wniosków składanych w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE). Każdy złożony wniosek jest indywidualnie weryfikowany i musi zwierać audyt efektywności energetycznej, który określi efekt energetyczny realizowanego przedsięwzięcia. Audyt powinien być przeprowadzony na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzalnych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz zapotrzebowania na moc. Podczas przeprowadzania audytu efektywności energetycznej ocenia się stan techniczny instalacji i urządzeń, znajduje się obszary, w których zużywana jest największą ilość energii oraz przygotowuje się rekomendacje, które dotyczą tego, w jaki sposób zminimalizować straty energii i zapewnić lepszą energooszczędność instalacji oświetleniowej lub innej. 

Kroki niezbędne w celu uzyskania Białego Certyfikatu:

  • Wybór i identyfikacja planowanych przedsięwzięć.
  • Przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej.
  • Złożenie wniosku w Urzędzie Regulacji Energetyki.
  • Otrzymanie Białego Certyfikatu.
  • Realizacja zaplanowanej inwestycji.

Wydanie świadectwa efektywności energetycznej odbywa się w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki. Niezbędne dokumenty to raport z audytu, harmonogram prac dotyczący planowanej inwestycji, informacje na temat finansowania inwestycji, odpis z rejestru przedsiębiorców KRS i CEIDG, oświadczenie woli o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, dowód opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. 

Białe Certyfikaty to znakomite źródło wsparcia dla osób planujących inwestycje proefektywnościowe. Dostosowanie się do formalno-prawnych zasad oraz przeprowadzenie profesjonalnego audytu oświetlenia oraz efektywności energetycznej przed złożeniem wniosku pozwolą na maksymalizację korzyści wynikających z uzyskania tego dofinansowania. 

Rate this post
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.